Demando logo

Integritetspolicyn

Vi tycker det är viktigt att du känner till dina rättigheter och förstår hur vi samlar in, använder dina personuppgifter, till vem vi lämnar ut dem och hur länge vi sparar dessa.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla vår tjänst enligt vårt avtal med dig.

Uppgifter som du tillhandahåller till oss

Utmärkande för denna typ av personuppgifter är att det är sådana du eller din arbetsgivare aktivt och frivilligt anger på Demando, exempelvis genom formulär eller via mail.

Registrering

När du skapar ett konto måste du tillhandahålla uppgifter, såsom ditt namn, e-postadress och lösenord.

Kandidatprofil

Du väljer vilken information du delar med dig exempelvis utbildningar, ersättningar, erfarenheter, kompetenser, färdigheter, orter, önskemål. Du behöver inte ange några andra uppgifter än de som krävs för registrering i din kandidatprofil, men du får mer nytta av Demando om du anger ytterligare information i profilen.

Företagsinformation

När du eller din arbetsgivare registrerar er som användare av tjänsten tillhandahåller ni uppgifter såsom namn, e-postadress och lösenord. Dessutom kan företaget frivillig lämna information som innehåller personuppgifter, t.ex. bilder eller namn i företagspresentationer.

Mail och support

Vi sparar information när du använder dig av Demandos support eller har annan kontakt med Demando. Exempelvis genom supportärenden via chatt eller epost.

Meddelanden

Vi samlar in information om dig när du skickar, tar emot eller interagerar med meddelanden som skickas mellan kandidat och företag. Exempelvis svar på en kontaktförfrågan.

Information som krävs för anställningsgåva

När det är dags att tillhandahålla Demandos anställningsgåva så krävs det, enligt lag, fullständigt namn, personnummer, telefonnummer, adressuppgifter, bankuppgifter och motsvarande. Detta sparas inte i tjänsten utan endast i system nödvändiga för att hantera motsvarande utbetalningar.

Inbjudningar

När du bjuder in andra att använda Demando, genom att använda Demandos funktion för Tipsa en vän så kommer Demando att spara  e-postadress och namn på den som bjuder in och blir inbjuden.

Uppgifter som samlas in när du använder Demando

Vi sparar automatiskt viss information när du besöker eller använder Demando.

Teknisk information

Vi sparar viss information om enheten du använder och dess uppkoppling. Exempelvis webbläsare, operativsystem, enhetsinformation, sidan du besökte innan, sökningar, inloggningar och andra interaktioner med Demando.

Information om hur du använder Demando

När du använder Demando så sparas viss information om hur du använder tjänsten, exempelvis hur du navigerar och söker.

Cookies

När du besöker vår webbplatsen använder vi cookies och du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Uppgifter från andra

Vi kan även komma att registrera annan information om dig baserat på offentligt tillgänglig information, som t.ex. bransch, ytterligare kontaktinformation.

Vad använder vi personuppgifter till?

För att att vi ska få behandla personuppgifter måste det finnas en laglig grund. Detta förutsätter att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal eller en rättslig förpliktelse. Dessutom får vi behandla personuppgifter med ditt samtycke eller efter en intresseavvägning.

Tillhandahålla tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänsten och kommunicera med dig när du använder Demando, för t.ex. jobbmatchning, kommunikation mellan kandidat, företag och Demando samt tillhandahålla support. Vi behandlar uppgifterna för  att kunna fullgöra avtalet gentemot dig och med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig, ditt beteende och interaktion på Demando.

För kommunikation

Vi gör det möjligt för dig och andra att kommunicera via Demando. Till exempel genom kontaktförfrågningar eller meddelanden mellan företag och kandidat. Dessutom kan Demando kontakta dig via e-post, chatt eller genom meddelanden via Demando. Vi skickar också vissa typer av notifieringar, exempelvis information om kontaktförfrågningar, uppmaningar eller påminnelse om svar. Du kan inte välja bort sådana notifieringar utan att ta bort ditt användarkonto. Vi behandlar uppgifterna med stöd för att fullfölja vårt avtal.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, exempelvis bokföringslagen. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Utveckling och förbättring av tjänster

Vi kommer att behandla dina uppgifter för att ta bättre förstå hur Demando används, genom t.ex. att analysera din navigering. Vi gör det för att utveckla, förbättra samt tillhandahålla en bättre och mer anpassad tjänst. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

För statistik och rapporter

Vi använder data i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara, för att skapa, använda och dela statistik. Exempelvis kan vi generera statistik och rapporter över Demandos användare och deras önskemål. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

Förhindra missbruk

Vi behandlar personuppgifter om vi anser att det krävs av säkerhetsskäl, för att utreda eller förhindra olaglig användning eller användning som strider mot användaravtalet. Vi behandlar uppgifterna med stöd av intresseavvägning.

För direktmarknadsföring

Demando skickar väldigt sällan direktmarknadsföring via e-post, men i de fall vi vi gör det så använder vi dina uppgifter för att kunna skicka nyhetsbrev, anpassade erbjudanden och relevant information gällande Demando. Vi behandlar uppgifterna med stöd av ditt samtycke.

Till vem delar vi personuppgifter?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Dina uppgifter kan komma att delas med bolag inom Demando koncernen, bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägande av Demando. Om vi delar dina personuppgifter så säkerställer vi att dina uppgifter endast behandlas i enlighet med denna policy.

Vår tjänst

Mellan kandidat och företag så delas information genom Demandos tjänst som du angett antingen i företags- eller kandidatprofilen eller genom meddelanden.

Till underleverantörer

Vi använder leverantörer i syfte att leverera tjänster med anknytning till vårt avtal med dig. Det betyder att dessa behöver tillgång till viss information om dig. Exempel på sådana tjänster är datalagring, analystjänster, CRM etc.  I de fall vi använder oss av underleverantörer så upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal och utför lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa leverantörer är underställda sekretess och inte tillåts använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

För att följa lag

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Demando om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Demando rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

För aggregerad statistik

Vi använder viss data i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara, för att skapa och dela statistik. Exempelvis kan vi dela statistik och rapporter över Demandos användares önskemål om geografisk placering, förmåner eller lön.

Vid försäljning eller överlåtelse

Vi kan komma att behöva överlämna dina personuppgifter till en köpare eller potentiell köpare vid försäljning eller överlåtelse av Demando. Om något sådant kommer att ske så vidtar vi alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din information behandlas på ett sätt som överensstämmer med denna policy.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Men om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav. Exempel på åtgärder är exempelvis Privacy Shield.

Så länge sparas din data

Vi sparar dina personuppgifter så länge ditt konto finns, så länge det är nödvändigt för att utföra vårt åtagande enligt avtal eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. T.ex. även om du bara använder Demando när du söker nytt jobb med några års mellanrum, lagrar vi din information tills du beslutar dig för att avsluta ditt konto.

Så skyddas dina personuppgifter

Demando vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de anställda som behöver tillgång till dina personuppgifter ska ha tillgång till dem.

Dina rättigheter

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter och förstår hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter, till vem vi lämnar ut dem och hur länge vi sparar dem.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Du hittar själv de uppgifter som finns lagrade om dig genom att logga in på Demando. Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig så lämnas ett registerutdrag inom 30 dagar efter att du hört av dig.

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade

Du har själv möjlighet att ändra dina personuppgifter genom att logga in på Demando. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade genom att kontakta oss.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade ("rätten att bli bortglömd")

Du har själv möjlighet att avsluta ditt konto, och därmed få din data raderad genom att logga in på Demando och välja att avsluta ditt konto. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Demando, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

Du har rätt att få dina personuppgifter porterade

Du har rätt att få ut och på annat håll använda (portera) sådan data som du själv har lämnat till oss.

Du har rätt att invända mot, eller begränsa användningen av personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kommer vi endast att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Ändringar av integritetspolicy

Våra tjänst är dynamisk och vi introducerar ofta nya funktioner som kan kräva att ny information samlas in. Vi kommer att regelbundet uppdatera denna integritetspolicyn för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar kommer vi att meddela dig.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Demando Recruitment AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Demando Recuritment AB

Org.nr 559029-6686
BOX 12053
102 22 Stockholm

epostadress: kontakt@demando.se

Senast uppdaterad: Juni 2018