Demando logo

Undersökning av mäns och kvinnors löneanspråk inom tech

Vi har undersökt löneanspråk i tekniknära roller inom tech och jämfört utifrån kön och erfarenhet.

Undersökningen har tagit hänsyn till mäns och kvinnors löneanspråk i tekniknära roller tekniknära roller, d v s utvecklare, testare och systemarkitekter. Undersökningen baseras på data från Demandos databas som innehåller 12 000 kandidater.

Undersökning utifrån reella löneanspråk

Det som gör Demandos undersökning unik är att löneanspråken är satta av kandidaterna under reella omständigheter vilket bidrar till att återspegla hur man som kandidat värderar sin kompetens. Dessutom anges de undersökta löneanspråken innan man kommer i kontakt med arbetsgivare, vilket gör att löneanspråket inte påverkas av andra faktorer. Annars är den vanliga situationen att man anger sitt löneanspråk till en arbetsgivare som man har intresse av att få anställning hos, vilket gör att lämnat löneanspråk påverkas av hur gärna man vill få jobbet, intervjusituationen, och kalibreras till lönestrukturen hos just den arbetsgivaren. 

Med andra ord kan man säga att löneanspråken på Demando har goda förutsättningar för att faktiskt återspegla hur man som kandidat bedömer värdet på sin kompetens i förhållande till marknaden. Låt vara att detta kommer att påverkas av vad man tidigare har för erfarenheter av lönenivåer och vilka lönenivåer man sett i olika undersökningar. Men man har ändå utifrån det kunna göra sin egen bedömning.

Vän av ordning frågar sig då om inte löneanspråken bli mer i form av en önskan, alltså en orealistisk förväntan på lön. Visst kan det finnas sådana fall, men statistiken i undersökningen är ändå homogen, d v s de flesta hamnar i ett spann som är relevant i förhållande till erfarenheten. Dessutom är det så att man har en nackdel av att ange för hög lön på Demando därför att det gör att färre arbetsgivare tar kontakt med dig. Det blir på så vis självreglerande att lägga sig på marknadsmässig lönenivå för att bli kontaktad av så många bolag som möjligt.

Varför är det intressant att undersöka löneanspråk?

Vi är tyvärr vana att få ta del av undersökningar och artiklar där det framgår att kvinnor har lägre lön än män utifrån faktiska löner. Det har också forskats en del på det området, där man kan förklara skillnaderna utifrån olika faktorer, men det tyvärr alltid blir en post över som inte kan förklaras utifrån annat än könstillhörighet.

Det som skiljer Demandos undersökning mot dessa traditionella undersökningar är att denna utgår från personens egen bedömning och inte omvärldens bedömning av lön. Det är ju där lönesättningen tar sin början. En lönesättning är ju en förhandling mellan kandidat och arbetsgivare med utgångspunkt i värdet av just det kunnandet och tillgången av den på marknaden. Denna förhandling tar sin början i att kandidaten uppskattar sin kompetens värde med utgångspunkt i detta, det är det som kallas löneanspråk. Det är därför det är intressant att undersöka löneanspråken, för att de är grunden i en lönesättning. Att ha denna bild klar för sig kan hjälpa till att bättre förstå skillnader i faktisk lönesättning.

Resultatet av undersökningen

Här nedan följer en sammanställning av resultatet av undersökningen. Resultatet redovisas utifrån antal års erfarenhet och kön. Det vanligaste sättet att redovisa lönestatistik är att redovisa median, 10:e percentilen respektive 90:e percentilen. Detta har vi valt att följa för att det enklare ska gå att jämföra med annan lönestatistik. Medianen motsvarar det löneanspråket där det finns lika många löneanspråk som är högre och som är lägre. Det vill säga den mittersta lönen om man tänker att man lägger alla löner efter varandra. Det vi nedan kallar lägsta löneanspråken motsvarar 10:e percentilen. Det vill säga att det är den lön där 10 % av löneanspråken är lägre. Högsta löneanspråken motsvarar 90:e percentilen, vilket innebär att 90 % av löneanspråken ligger lägre. Genom att redovisa löneanspråken på detta sätt undviker vi att enstaka extrema löneanspråk påverkar resultatet åt något håll.

Vidare har vi räknat ut genomsnittet för mäns och kvinnors löneanspråk, vilket är 37 000 kr för kvinnor och 44 000 kr för män.

Resultat

Inledningsvis kan vi konstatera att kvinnor generellt begär mindre i lön oavsett om vi tittar på medianvärdet, högsta eller lägsta löneanspråken. Om vi börjar med att titta¢¢på medianvärdet för löneanspråken, så kan vi konstatera att medianen för män ligger högre oavsett erfarenhet. Minst skillnad mellan mäns och kvinnor median löneanspråk hittar vi bland de med 0-2 års och 7-15 års erfarenhet där skillnaden mellan könen är 2000 kr. Största skillnaden i medianvärdet för  löneanspråk hittar vi mellan män och kvinnor med mest erfarenhet d v s över 15 års erfarenhet, där kvinnor har 48 000 kr och män 55 000 kr

Om vi vänder blicken mot de med högsta löneanspråk i respektive erfarenhetskategori så framträder följande bild. Generellt ligger männens högsta löneanspråk högre än kvinnornas högsta löneanspråk oavsett vilken erfarenhetsnivå de befinner sig i, men det finns faktiskt ett undantag från detta, män och kvinnor med 2-4 års erfarenhet har samma nivå när det gäller högsta löneanspråk nämligen  50 000 kr. Störst skillnad bland män och kvinnor med de högsta löneanspråken hittar vi bland de mest erfarna alltså de med över 15 års erfarenhet. Där begär kvinnorna 55 000 kr och männen 67 500 kr. 

När vi tittar på de lägsta löneanspråken utifrån erfarenhet så framträder en lite annorlunda bild mot det det vi nämnt tidigare. Här hittar vi ett fall där kvinnors löneanspråk faktiskt ligger högre än männen. Det gäller gruppen med lägst löneanspråk och 2-4 års erfarenhet, där begär kvinnor 32 000 kr och männen 31 000 kr. Med stigande erfarenhet går dock männen om kvinnorna igen, för tittar vi på de med 4-7 års erfarenhet så är skillnaden mellan 32 900 kr för kvinnor och 37 000 kr för männen.

En annan iakttagelse är att kvinnors löneanspråk är mer homogena än männens, d v s det skiljer mindre mellan högsta och lägsta löneanspråken. Detta kallas för lönespridning, Skillnaden mellan det högsta och lägsta löneanspråket är för kvinnor är 28 000 kr - 55 000 kr, 27 000 kr, med det för män är 29 000 kr - 67 000 kr, det vill säga 38 000 kr. 

Avslutningsvis ska dock sägas att vi är försiktiga med att dra slutsatsen att skillnaderna uteslutande beror av kön. Det finns många andra faktorer, än kön och erfarenhetsår, som vi inte har med i analysen som kan förklara skillnaderna. Fakta är dock att kvinnor i det allra flesta fallen har lägre löneanspråk än män i med motsvarande antal års erfarenhet, samt en mindre lönespridning.

Ladda hem rapporten

Läs mer

Testa Demando nu

Vi hjälper dig att hitta rätt match för dig

Skapa konto